compare_arrows0

Privacybeleid Avg

Algemene voorwaarden als Pdf hier te downloaden Klik hier
--------------------------------------------------------------------------------

Over ons privacy beleid


SL Computers geeft veel om uw privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SL Computers.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.


Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy aken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webhosting SL Computers

SL Computers verwerkt persoonsgegevens voor eigen doeleinden.

SL Computers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

SL Computers is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.E-mail en mailinglijsten

SL Computers maakt gebruik van een eigen e-mailverkeer voor het verzenden van E-mails.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de server van SL Computers.

Uw persoonsgegevens worden door SL Computers beveiligd opgeslagen.

SL Computers maakt geen gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

SL Computers behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden niet te delen.


SL Computers

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SL Computers.

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

SL Computers heeft toegang tot hun eigen postvak en behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Ideal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Ideal

Ideal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Ideal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ideal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Ideal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt.

Ideal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek

DHL, Postnl, hierna te noemen zendingsverwerker

Zendingsverwerker zijn DHL, Postnl

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen.

Wij maken gebruik van de diensten van een zendingsverwerker voor het uitvoeren van de leveringen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en woonplaatsgegevens met zendingsverwerker delen.

Zendingsverwerker gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

In het geval dat zendingsverwerker onderaannemers inschakelt, stelt zendingsverwerker uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Opencart

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van het ingebouwde factuurprogram van Opencart.

Wij bewaren uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en online opgeslagen.

Tevens wordt in onze administratie alle gegevens met betrekking tot uw Kamer van Koophandel inschrijving bewaart zoals u deze aan ons heeft afgegeven.

In geval van limietaanvraag of andere financiële afhandeling kan deze informatie door onze financiële afdeling worden ingezien.


Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.

Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens is niet van toepassing.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SL Computers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.

Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.

Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht!

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking!

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid!

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten! Vanaf hier

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SL Computers.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.

Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies

SL Computers zelf werkt niet met cookies op hun Website.


Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens van SL Computer
Telefoonnummer: 040-2027654 (SL Computers klantenservice)
Bereikbaarheid:

Maandags van 13.00 uur tot 18.00 uur en
Dinsdag t/m Woensdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
Donderdag & Vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur,
behoudens wettelijk erkende feestdagen, tegen de dan kenbaar gemaakte gesprekstarieven.
E-mail: info@slcomputers.nl
KvK-nummer: 50428020

BTW-identificatienummer: NL231399066B01


Datum: 18-05-2018
S. Lagarden